School items2 (2B p38-42)

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
485068
0
300
block

Match the following pairs:

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)


匹配文本

this

classroom

desk; table

chair

book

this is my book.

this is my table.

this is my classroom.

this is my chair.

单击并拖动

zhè shì wo de shū; 这 是 我的 书

zhè; 这

zhè shì wo de yi zi ; 这 是 我的 椅子.

zhè shì wo de jiào shì; 这 是 我的 教室.

shū; 书

zhuo zi; 桌子

zhè shì wo de zhuo zi; 这 是 我的 桌子.

yi zi; 椅子

jiào shì; 教室


485069
0
300
none