საგამოცდო ტესტები ზოგადი უნარებიდან (ვერბალური ნაწილი)

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
303394
0
120
block

მოცემულია: მსახიობებიდან მხოლოდ მამაკაცებს შეუძლიათ უარყოფითი პერსონაჟების განსახიერება. მხოლოდ იმ მამაკაცებს, რომლებიც უარყოფით პერსონაჟებს ახორციელებენ, აქვთ ბარიტონი. დავუშვათ, რომ ეს დებულებები ჭეშმარიტია, მაშინ შემდეგი ოთხი დებულებიდან რომელია აუცილებლად სამართლიანი?

选择正确的答案  

(0/0)
303395
0
120
none
303396
0
120
none
303397
0
120
none
303398
0
120
none
303399
0
120
none
303400
0
120
none
303401
0
120
none
303402
0
120
none
303403
0
120
none
303404
0
120
none
303405
0
120
none
303406
0
120
none
303407
0
120
none
303408
0
120
none