New words (2A p50 52)

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
485060
0
60
block

Match the following pairs:

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)
匹配文本

看书

画画儿

写字

玩儿 游 戏

每天

我 喜欢 画画儿

我 喜欢 写字

我 愛 看书

我每 天玩 儿 游 戏

单击并拖动

wánr yóu xi; play games

mĕi tiān; every day

wo mei tiān wánr yóu xi; i play games everyday.

wo ài kàn shū; i lpve reading books.

wo xi huan xie zi; i like writing characters.

kàn shū; read books

wo xi huan hua huar; i like drawing.

xiĕ zi; write characters or words

huà huàr; draw, paint