Colored things (2B p36-37)

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)
匹配文本

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

单击并拖动

yellow pencils

blue eraser

green rulers

red scissors


485073
0
60
none