China Provincial & AR Capitals

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
381975
0
60
block

Match the Capital to the Province

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)




匹配文本

Anhui

Fujian

Gansu

Guangdong

Guizhou

单击并拖动

Hefei

Guiyang

Fuzhou

Guangzhou

Lanzhou


381976
0
60
none
381977
0
60
none
381978
0
60
none
381979
0
60
none