Факторизација полинома


Раставити на чиниоце задате полиноме!教训