PSME2

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
419556
0
60
block

Pomoću linearne regresije možemo da utvrdimo

填寫空白  

(0/0)postoji veza između nezavisnih varijabli i zavisne varijable

Koliki postotak varijanse nezavisne varijable (kriterijuma) možemo objasniti pomoću zavisnih varijabli