New words (2A p50 52)

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
485060
0
60
block

Match the following pairs:

匹配文本(單擊並拖動)   

(0/0)
匹配文本

看书

画画儿

写字

玩儿 游 戏

每天

我 喜欢 画画儿

我 喜欢 写字

我 愛 看书

我每 天玩 儿 游 戏

單擊並拖動

wo xi huan xie zi; i like writing characters.

wo mei tiān wánr yóu xi; i play games everyday.

xiĕ zi; write characters or words

wánr yóu xi; play games

huà huàr; draw, paint

wo ài kàn shū; i lpve reading books.

wo xi huan hua huar; i like drawing.

mĕi tiān; every day

kàn shū; read books