Dawki leków w OCD

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
190820
0
200
block

Maksymalne dawki leków w OCD

匹配文本(單擊並拖動)   

(0/0)
匹配文本

citalopram

escitalopram

fluoksetyna

fluwoksamina

paroksetyna

sertralina

wenlafaksyna

klomipramina

mirtazapina

單擊並拖動

40

80

300

60

225

300

250 45

80