Colored things (2B p36-37)

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

匹配文本(單擊並拖動)   

(0/0)
匹配文本

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

單擊並拖動

yellow pencils

green rulers

blue eraser

red scissors


485073
0
60
none