เกษตรผสมผสาน (อช02015)

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
48484
0
60
block

ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

選擇正確的答案  

(0/0)
48485
0
60
none
48486
0
60
none
48487
0
60
none
48488
0
60
none
48489
0
60
none
48490
0
60
none
48491
0
60
none
48492
0
60
none
48493
0
60
none
48494
0
60
none
48495
0
60
none
48496
0
60
none
48497
0
60
none