Wound healing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
491092
0
240
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

wound healing

the process of returning to health; the restoration of structure and function of injured/diseased tissue

Bạn đã nhận được nó phải không?

491093
0
120
none
491094
0
240
none
491096
0
600
none
491097
0
480
none
491098
0
180
none
491099
0
480
none
491100
0
360
none