World development PSD DMO

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
71169
0
120
block

By how much has TFR dropped in Madagascar?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


71171
0
120
none
71172
0
120
none
71174
0
120
none
71176
0
120
none
71178
0
120
none
71182
0
120
none
71183
0
120
none
71184
0
120
none
71186
0
120
none
71115
0
120
none
71142
0
120
none
71143
0
120
none
71145
0
120
none
71146
0
120
none