Routine maintenance 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
54367
0
60
block

What percent is the secondary braking system if one fails

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
54366
0
60
none
55076
0
60
none
54372
0
60
none
54362
0
60
none
54370
0
60
none
54369
0
60
none
55077
0
60
none
55133
0
60
none
55137
0
60
none
54361
0
60
none
55138
0
60
none
55139
0
60
none
55140
0
60
none
55141
0
60
none