WMFS Statistics

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
398690
0
120
block

Match The Statistics

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

People

Area

Fire Stations

Firefighters

Fire Engines

BRV's

Response Time Aim

Safe and Well Visits

COMAH Sites

Avg. Response Time

Nhấp và kéo

41

2.8m

4.42 minutes

19

1220

5 minutes

902sq km

38

24

26000


398691
0
120
none
398692
0
120
none
398693
0
120
none
398694
0
120
none
398695
0
120
none
398696
0
120
none
398697
0
120
none
398698
0
120
none
398699
0
120
none
398700
0
120
none