Westward Expansion

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
187552
0
120
block

matching

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

A person who moves regularly to find work

Someone who buys and sells goods (especially in large amounts)

Nhấp và kéo

Migrant

Merchant


187553
0
120
none
187554
0
120
none
187555
0
120
none
187556
0
120
none
187557
0
120
none
187558
0
120
none
187559
0
120
none
187560
0
120
none
187561
0
120
none
187562
0
120
none
187563
0
120
none
187564
0
120
none
187565
0
120
none
187566
0
120
none