Week 3 Quiz Yr. 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
571490
0
60
block

1) Carol made sure they were all listening before starting to speak.

Điền vào chỗ trống  

(0/0)made | did