Waves Part 2

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
630783
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Does light travel at the same speed in a vacuum and a medium?

no

Bạn đã nhận được nó phải không?