Waves Part 2

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
630784
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Does light travel at the same speed in a vacuum and a medium?

no

Bạn đã nhận được nó phải không?

630788
0
60
none
630790
0
60
none
630793
0
60
none
630795
0
60
none
630797
0
60
none
630798
0
60
none
630799
0
60
none
630803
0
60
none
630805
0
60
none
630808
0
60
none
630809
0
60
none
630817
0
60
none
630778
0
60
none
630780
0
60
none