VR and 360 Video Production WEEK TWO FLASH CARDS

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
574088
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

True or False. VR is a medium that asks you to deeply consider your audience.

True

Bạn đã nhận được nó phải không?

574089
0
60
none
574090
0
60
none
574091
0
60
none
574092
0
60
none
574093
0
60
none
574094
0
60
none
574095
0
60
none
574096
0
60
none
574097
0
60
none
574098
0
60
none
574099
0
60
none
574100
0
60
none
574101
0
60
none
574102
0
60
none