Vocabulary

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
9011
0
120
block

easily bent, flexible, easily influenced

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
9012
0
120
none
9013
0
120
none
9014
0
120
none
9015
0
120
none
9016
0
120
none
9017
0
120
none
9018
0
120
none
9019
0
120
none
9020
0
120
none
9021
0
120
none
9022
0
120
none
9023
0
120
none
9024
0
120
none
9025
0
120
none