Upper respiratory tract

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
219587
0
120
block

Which nerves innervate the muscles of the pharynx?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
219588
0
120
none
219589
0
120
none
219590
0
120
none
219591
0
120
none
219592
0
120
none
219593
0
120
none
219594
0
120
none
219595
0
120
none
219596
0
120
none
219597
0
120
none
219598
0
120
none
219599
0
120
none
219600
0
120
none
219601
0
120
none