Upper Limb - Trans radial

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
208932
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the ROM in the elbow

0 to 140 degrees

Bạn đã nhận được nó phải không?

208933
0
120
none
208934
0
120
none
208936
0
120
none
208937
0
120
none
208938
0
120
none
208940
0
120
none
208941
0
120
none
205653
0
120
none
205654
0
120
none
205655
0
120
none
205656
0
120
none
205657
0
120
none
205660
0
120
none
205663
0
120
none