Unit 3 Pilot Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
221980
0
120
block

VASI lights as shown by illustration C indicate that the airplane is

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
221981
0
120
none
221982
0
120
none
221983
0
120
none
221985
0
120
none
221988
0
120
none
225573
0
120
none
221990
0
120
none
225577
0
120
none
221994
0
120
none
225579
0
120
none
225580
0
120
none
221997
0
120
none
225581
0
120
none
225582
0
120
none