Unit 1 Progress Grammar Quiz Part D

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
189203
0
60
block

They ___________ that the workers needed somewhere to live so they built a city on the sea.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


189205
0
60
none
189207
0
60
none