Unit 1 Lessons 1-3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307832
0
120
block

Put the steps of the writing process in order.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Revising

Prewriting

Drafting

Publishing

Editing


307833
0
120
none
307834
0
120
none
307835
0
120
none
307836
0
120
none
307839
0
120
none
307844
0
120
none
307850
0
120
none
307864
0
120
none
308155
0
120
none
308163
0
120
none
308164
0
120
none