Úlceras por presión

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
21291
0
180
block

Relaciona

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

1

2

3

4

5

6 y 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nhấp và kéo

Maléolos: 5,1 %

Sacro: 32,6 %

Pie: 5,5 %

Occipital: 0,8 %

Apófisis vertebrales: 0,6%

Rodillas: 0,4 %

Piernas: 5,8 %

Zona genital: 0,4 %

Isquión: 1,7 %

Codos: 1,3 %

Glúteos: 4,9 %

Trocánter: 11,6 %

Escápulas: 3 %

Apófisis vertebrales: 0,6%

Sacro: 32,6 %