U3a lecon 1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
500535
0
180
block

(x,y) --> (1/2x, +2, -y, -5) = -2 (x-2)^4 - 5

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)