types of volcanoes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
117774
0
120
block

_____ only magma ozone out of the volcano.

Điền vào chỗ trống  

(0/0)quiet eruption117798
0
120
none
117818
0
120
none
117657
0
120
none
117666
0
120
none
117680
0
120
none
117719
0
120
none
117731
0
120
none
117737
0
120
none
117745
0
120
none