Types of cost

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
39350
0
60
block

What is a fixed cost?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)