TTheory exam 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
283882
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

The prepatory period of training includes what phases

hypertrophy/endurance, strength, power

Bạn đã nhận được nó phải không?

283883
0
120
none
283884
0
120
none
283885
0
120
none