TSM1.44 - 1.55

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
466948
0
60
block

What does PERLA stand for?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

P E

R L

A

Nhấp và kéo

Reactive to Light

Accommodation

Pupils Equal


466957
0
120
none
466960
0
60
none
466964
0
60
none
466966
0
60
none
466967
0
60
none
469019
0
120
none
469020
0
60
none
469022
0
120
none
469023
0
120
none
466977
0
120
none
466981
0
60
none
466983
0
60
none
466985
0
60
none
466987
0
60
none