TSM 30: The eye

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
192365
0
120
block

Which muscles receive parasympathetic innervation?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
192366
0
120
none
192367
0
120
none
192368
0
120
none
192369
0
120
none
192370
0
120
none
192371
0
420
none
192372
0
120
none
192373
0
120
none