TSM 30: The eye

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
192375
0
120
block

match the CN number to what they do with regards to the eye

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

Nhấp và kéo

motor to medial rectus, superior rectus, inferior rectus, inferior oblique and levator palpebrae superioris

motor to superior oblique

sensory - perception

motor to orbicularis oculi

motor to lateral rectus

sensory - pain/touch/pressure


192473
0
120
none
192474
0
120
none
192475
0
120
none
192477
0
120
none
192478
0
120
none
192479
0
120
none
192486
0
120
none
192493
0
120
none
192494
0
120
none
192360
0
360
none
192361
0
120
none
192362
0
120
none
192363
0
120
none
192364
0
120
none