Transport in plants

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
190786
0
120
block

What do plants need to transport to stay alive?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)Plants need

, minerals and

to stay alive.190787
0
120
none
190788
0
120
none
190789
0
120
none
190813
0
120
none
190814
0
120
none
190815
0
120
none
190816
0
120
none
190817
0
120
none
190818
0
120
none
190819
0
120
none
190821
0
120
none
190822
0
120
none
190823
0
120
none
190827
0
120
none