Transactional writing

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
546274
0
60
block

Transactional writing is used to communicate ideas and information between individuals.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
546275
0
60
none
546276
0
60
none
546277
0
60
none