Topic 7 - Respiration

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
55296
0
120
block

Only glycolysis occurs

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
55297
0
120
none
55298
0
120
none
55299
0
120
none
55300
0
120
none
55301
0
120
none
55302
0
120
none
55303
0
120
none
52126
0
120
none
52127
0
120
none
52129
0
120
none
52130
0
120
none
52131
0
120
none
52132
0
120
none
52133
0
120
none