Topic 6 - Body's Response to TB

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
50037
0
120
block

What are the two main stages of TB?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
50039
0
120
none
50041
0
120
none
50042
0
120
none
50043
0
120
none
50044
0
120
none
50046
0
120
none
50048
0
120
none
50049
0
120
none
50068
0
120
none
50087
0
120
none
50089
0
120
none
50090
0
120
none
50092
0
120
none
50096
0
120
none