Topic 4

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
376321
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is an acid?

An acid is a substance that forms aqueous solutions with a pH of less than 7. Acids form H+ ions in water.

Bạn đã nhận được nó phải không?

376322
0
120
none