Tooth Eruption

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
792715
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Define tooth eruption

The process by which the tooth moves from its developmental position to its functional position in the mouth

Bạn đã nhận được nó phải không?

792716
0
300
none
792717
0
300
none
792718
0
300
none
792719
0
300
none
792720
0
300
none
792721
0
300
none
792722
0
300
none