tools and what they are used for

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
370650
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

what is the hand saw used for?

cuts wood and plastic

Bạn đã nhận được nó phải không?

370651
0
120
none
370652
0
120
none
370653
0
120
none
370654
0
120
none
370655
0
120
none
370657
0
120
none
370658
0
120
none
370659
0
120
none
370660
0
120
none
370661
0
120
none
370662
0
120
none
370664
0
120
none
370666
0
120
none
370668
0
120
none