Threats and data loss

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
220596
0
60
block

A computer Zombie is:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
220597
0
60
none
220598
0
60
none
220599
0
60
none
220600
0
60
none
220601
0
60
none
220602
0
60
none
220603
0
60
none
220604
0
60
none
220605
0
60
none
220606
0
60
none
220607
0
60
none
220608
0
60
none
220609
0
60
none
220610
0
60
none