Theory of mind - cognitive development

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
164098
0
180
block

At what age are infants sensitive to others' beliefs?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
163848
0
180
none
163849
0
180
none
163850
0
180
none
163851
0
180
none
163852
0
180
none
163853
0
180
none
163854
0
180
none