The Psychodynamic approach

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
61715
0
120
block

Order the psychosexual development:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

The oral stage

The phallic stage

The anal stage

The latency stage

The genital stage


61718
0
120
none
61814
0
120
none
61815
0
120
none
61816
0
120
none
61820
0
120
none
61827
0
120
none