The Philippine History

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
116958
0
20
block

When did Magellan visit the Philippines?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
116959
0
20
none
116961
0
20
none
116967
0
20
none
116971
0
120
none
116972
0
120
none
116975
0
20
none