The origins of agriculture

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
426822
0
120
block

Prosessual model

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

domestication

husbandry

Diversification

specialisation and storage

specialisation


426824
0
120
none
426826
0
120
none
426844
0
120
none
426861
0
120
none
425144
0
120
none
425152
0
120
none
425155
0
120
none
425160
0
120
none
425161
0
120
none
425163
0
120
none
425165
0
120
none
425168
0
120
none
425172
0
120
none
425175
0
120
none