the french alphabet

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
13734
0
135
block

match them up

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

ah

bay

say

day

eu

eff

jay

ash

e

jee

ka

l

m

n

o

pay

ku

air

ess

tay

oo

vay

double vay

eex

egrek

zed

Nhấp và kéo

v

t

x

c

d

k

w

h

y

l

q

a

o

u

j

z

b

e

m

g

n

p

s

f

i

r


13735
0
135
none
13736
0
135
none
13737
0
135
none