TGG Signboard Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
364307
0
20
block

1. What does this signboard means?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


364308
0
20
none
364309
0
20
none
364310
0
20
none
364311
0
20
none
364312
0
20
none
364313
0
20
none
364314
0
20
none
364315
0
20
none
364316
0
20
none