Vocab 1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0 [{"id":271019,"quiz_id":"14253","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2017-08-30 19:00:32","updated_at":"2017-08-30 19:06:45","questionName":"Match it!","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
271019
0
60
block

Match it!

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Compiling

Pore

Vernacular

Discreetly

Nhấp và kéo

dengan hati-hati

meneliti

Logat asli

Penyusunan