Test Matching Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
83922
0
600
block

Benzodiazepines: Onset / Duration

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Alprazolam, midazolam, triazolam

Chlordiazepoxide, clorazepate, quazepam

Clobazam

Clonazepam, lorazepam

Diazepam, flurazepam

Estazolam, temazepam

Oxazepam

Nhấp và kéo

Rapid / Short

Intermediate / Long

Rapid / Intermediate

Intermediate / Intermediate

Slow / Long

Rapid / Long

Slow / Intermediate